Từ chối trách nhiệm

Các định nghĩa

  • Chontoi.com (được gọi là “, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Chính sách khước từ này ) đề cập đến Chontoi.com.
  • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.
  • Trang web đề cập đến https://Chontoi.com (Chontoi.com).
  • Dịch vụ đề cập đến trang web.

Khước từ

Thông tin trên blog này được viết bởi cá nhân chủ blog và chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mà bạn cho là tin tưởng và phù hợp.

Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc sử dụng website này.

Thông tin trên Dịch vụ chỉ dành cho mục đích thông tin chung.

Chontoi.com không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung của Dịch vụ.

Trong mọi trường hợp, Chontoi.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào, cho dù trong một hành động của hợp đồng, sơ suất hoặc tra tấn khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc nội dung của Dịch vụ. Chontoi.com có quyền bổ sung, xóa hoặc sửa đổi nội dung trên Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này đã được tạo ra với sự trợ giúp của Trình từ chối trách nhiệm

Chontoi.com không đảm bảo rằng Dịch vụ không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác.

Dịch vụ có thể chứa các quan điểm và ý kiến ​​của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của bất kỳ tác giả, cơ quan, tổ chức, chủ lao động hoặc công ty nào khác

Một số đường dẫn(URL) ra những trang web bên ngoài trong website này nằm ngoài khả năng kiểm soát của tôi. Tôi không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay tính sẵn có của các website/links đó. Việc sử dụng các links/website đó trên trang này không ngụ ý hay đại diện cho quan điểm, đề xuất mà họ cung cấp.

Tôi cố gắng giữ cho website này luôn hoạt động bình thường nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật như đường truyền, hosting…nằm ngoài khả năng của tôi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ thông báo đến các bạn ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp.

Khước từ hình ảnh.

Tất cả hình ảnh làm đại diện của cửa hàng đều là logo và thương hiệu của cửa hàng đó, không phải của Chontoi.com .

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố từ chối trách nhiệm này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

  • Bằng email: chontoi.com@gmail.com

Chúng tôi có thể giúp bạn tìm kiếm?

Chọn chuyên mục bạn quan tâm.

Chọn tôi
Logo